NOTICE

★ 請務必事先完成愛新覺羅的用餐訂位

      點我訂位

      .為確保其他貴賓權益,恕不受理無訂位紀錄者送出之專屬訂製資訊

★ 請先行瀏覽菜單決定您喜歡的菜色

      點我看菜單

      .預選菜單能彰顯您的體貼與用心。您需事先瀏覽菜單並決定菜色,

          才能順利完成下一步訂製菜單的資訊

★ 請確認您當前時間是否為『用餐日二日之前』

      .因作業需要時間,(例) 若用餐日為11月14日,請您務必在11月12日

          10:00pm 之前完成